Sedram-pitia

Sedram-pitia
Sedram-pitia

Fizarana 1 - tokam-po


Rindra no anarako.16 taona aho ary Zanaka vavy tokan'ny ray aman-dreniko aho ary mipetraka eto Antananarivo izahay. Mpianatra tamina sekoly lehibe iray aho ary manana namana akaiky ahy tokoa izay antsoina hoe Santatra. Kilasy voalohany aho izao ary ny taranja scientifika no nofidiko hianarana izany hoe "ps" aho izao. Toy ny isan-taona moa rehefa fanombohan'ny taom-pianarana toy izao dia samy mbola eo an-tokotany miaraka mihaino ny kabarin'ny talen-tsekoly izay vao miditra any am-pianarana. Ka samy nihaino kabary teo aloha izahay izay vao niara-niditra. Fony tao am-pianarana ilay mbola tsy tonga iny ny mpampianatra dia nifampiresaka izaho sy Santatra.

-tafiaraka ato amin'ny Ps ato ihany isika ty, hoy aho nanomboka ny resaka

-tafiaraka ndray zany tsika e ato ndray no tohizana ny fanao fahiny

- marina tokoa izany e hoy aho namaly azy.

Noho ny tonga ilay mpampianatra izay ramose somary mbola tanoranora izay ihany dia samy naka izay toerana tiany nalaina aloha fa tsy mbola nisy toerana raikitra ka izaho sy i Santatra somary naka sisin-tsisiny teo am-pivoanivoany teo. Ka nanomboka ny teniny ilay mpampianatra.


- miarahaba antsika rehetra mpianatra ato amin'ny kilasy ps. Ramose Dera no anarako mpampianatra physique chimie aho ary tompon'andraikitra voalohany eto amin'ity kilasy ity . Ka tiako ny mampatsiahy anareo fa ato amin'ny ps ianareo zao. Tsy safidinay ny handefa anareo aty fa safidinareo sy ny Ray aman-dreninareo ka mila miomana ny saina fa somary mafimafy kely ny fampianarana ara-tsiansa izay hokatrohinareo amin'ity taona ity ka mila anareo mifantoka tsara fa tsy be resaka na mivanivany eto fotsiny.


Tamin'io fotoana io aho dia tapa-kevitra tanteraka aho fa tena hifantoka tokoa amin'ny fianarana izay ataoko satria efa tsapako sahady ny hamafin'io resaka siansa io. Tsy niandry ela i ramose  fa tonga dia natombony avy hatrany ny fampianarana ka nomeny ny programma sy izay rehetra tokony ho fantatra mandritra ny taona eo amin'ny taranja ka nifantoka tsara izahay rehetra teo amin'ny fandraisana izany. Ary toy izany ihany koa ny an'ny mpampianatra sasany izay manaraka teo.

Rehefa tonga ny atoandro dia tsy adinoko mihintsy ilay toerana fisakafoananay hatramin'izay. Ka niara-nisakafo teo izaho sy i Santatra ary nisy tovolahy roa lahy niaraka nisakafo taminay teo ka samy nisakafo aloha izahay teo. Noho ny vita ny anay dia iny nandeha nivoaka iny izahay dia nanaraka anay ry zareo ka nanomboka nampiresaka teo.

-salut, hoy ry zareo sady nandray tanana anay roa vavy ka namaly torak'izany koa izahay.


- izaho no Lova ary izy no Hasina fa ianareo no kay no izy azafady.

- izaho no Santatra ary izy kosa no Rindra.

- ay faly mahafantatra ianareo moa izany ilay mpianatra avy aiza azafady indrindra

- le sekoly iry ambony iry hoy i Santatra namaly azy ireo izaho kosa anefa nandritra izany dia nihaino ny resak'izy ireo teo sady niasa saina teo hoe fa otrany variana nijery ahy foana i Hasina. Nitohy ihany ny resak'i Lova sy i Santatra teo ka niafara tamin'ny fangatahana ny anaranay tany amin'ny facebook izany tsy nisalasala avy hatrany i Santatra nanome ny azy satria toa mifandray tsara izy ireo ka mba nomeko koa ny ahy. Ka lasa ry zareo avy eo fa izahay sy i Santatra kosa nanomboka niresaka indray.

-tsy hitan-dry ve oe otrany tovolahy somary ty mifandraindray amin'ny olona ireny sady mahalala fomba ery fa tsy mitovy amin'ireny tovolahy sasany tsy mahalala afa-tsy ny zavatra hafahafa ihany, hoy i Santatra nanomboka ny resaka.

- hitako mihintsy akia a, hoy aho namaly azy, kanefa otran'ny hafahafa amiko ny fihetsiky Hasina fa tsy mitsahatra ny mijery ahy foana izy.

- zany ve akia mba mety efa aminle... hain-dry ihany no tiako lazaina e

- dia hoe tia ve, tsy atakaloko an'i Fidy iny

- zany aaaa

Noho ny hariva ny andro dia mba niconnect kely tamin'ny facebook aho ka hitako nandefa fanasana ahy ho namany izy roa lahy ka teo no nahitako fa hay mbola tsy manan'olon-tiana i Hasina tamin'io ka mety marina ihany ilay tenin'i Santatra tamiko hoe mety tia ahy izy nefa tsy azoko atao ahoana fa izaho koa efa manan'olon-tiana.

Tsy hitako izay lazaina na koa hambara manoloana an'io tovolahy tia ahy an-tsokosoko io fa tsy te hampitomany azy aho noho izy tsotra moa koa tsy te hanary an'ny Fidy ilay olon-tiako ankehitriny aho ka very hevitra tanteraka aho.

Ny ampitso, notantaraiko an'i Santatra avokoa izany eritreritro sy adin-tsaiko tamin'io alina io ka niteny Tamiko izy ny mba tsy hampafantarana an'i Hasina sy i Lova. Lasa mpiresaka Amiko i Hasina ka lasa mpifandray matetika izahay. Ty fantatro koa izay nahazo ahy fa lasa nantsoiko hoe "dada" izy. Mety noho izy tena nahasolo ny raiko mihintsy. Nandroso teny ihany ny fotoana ka indray andro i Santatra niteny Tamiko hoe tia ahy hono i Hasina. Taitra tampoka aho nahare izany teny izany ary saika tsy nino hoe niteny an'izany an'i Santatra i Lova. Lasalasa teo ny saiko satria ny olon-tiako tsy tiako hivadihana moa koa ny foko toa tia azy tampotampoka teo. Tsy hitako intsony izay holazaina teo fa nolazaiko fotsiny i Santatra hoe tsy tokony holazaina Aminy ihany ve hoe efa manan'olon-tiana aho dia amin'izay tsy mitohy intsony ity resaka ity. Tsy haiko fa miankina amin-dry ihany io hoy izy namaly ahy.

Noho ny hariva ilay connecter iny aho dia nandefa hafatra Tamiko i Nantenaina hoe tia ana hono i Hasina. Ka novaliako izy hoe " lazao azy fa efa manan'olon-tiana hoe za". Afaka minitra vitsy taty aoriana dia mbola nandefa hafatra taty Amiko indray izy hoe " mandainga hono izaho". Fantatro ny tiany hambara teo satria vao haingana kely teo aho no nilaza fa tsy manan'olon-tiana vao roa andro lasa angamba izay kanefa aho ankehitriny ilay nilaza hoe manan'olon-tiana ka mety efa nolazain'i Hasina an'i Nantenaina izany kanefa moa na dia izany ary lazaiko ihany izy hoe "tsy mandainga izany aho" ka namaly ahy izy hoe "enao ary hoy ianao oe mbola celibataire". Ka namaly azy aho hoe efa misy any ho any. Dia tapitra teo ny resaka.

Ny ampitson'io fotoana io indrindra dia tsy mba niara-nosakafo Taminay teo intsony izy roa lahy fa toa nifindra tany amin'ny toeran-kafa ary tsy mba hitako niresaka na nifandray tamiko mihintsy i Hasina toy ny fanaony taloha. Lasalasa ihany ny saiko hoe tezitra Tamiko ve sa nalahelo ahy i Hasina manao an'io fihetsika. Toa nahatsiaro ho diso ihany ny tenako teo anatrehan'ilay fomba namaliako an-dry zareo tamin'iny, toa tsy nampoiziko ho toy izao no hiafaran'ity resaka ity.


Afaka herinandro taty aoriana kely, alarobia hariva tamin'io ora tsy fianaran'ny mpianatra ka tamin'io fotoana io indrindra no nisy hafatra tonga taty amiko avy any amin'i Hasina tao amin'ny facebook. Tsy sahiko nosokafana teo no eo ilay izy satria natahorako ho mety tezitra amiko i Hasina kanefa voasokatro ihany ilay izy ka toy izao ny resakay teo

- salut

- salut

- ca va

- oui

- za koa ca va...

Vaovaonao any

-  tsy misy

- aty koa tena tsy misy

Fa misy resaka tiako horesahina Aminao

- inona zany ?

Nandefa sarim-boninkazo taty Amiko i Hasina Tamin'io ka hitako fa toa ireny tsy mety very fanantenana iren mihintsy i Hasina raha ilay raozy mena nalefany taty amiko.

Nanatsafa azy ny amin'ilay resakay sy Nantenaina tamin'iny aho taorinan'io sary nalefany io

- elah moa tiana

- angambany, hoy izy namaly ahy dimy minitra taty aoriana

- ay, hoy aho namaly azy.

- nefa ianao hoy ianao efa manan'olon-tiana; hoy i Hasina avy eo.

Taitra ihany aho raha toa ka nahita an'io hafatra io kanefa moa tsy afaka ny handa intsony aho fa lazaiko azy ny marina

- ie , hoy aho namaly azy

Folo minitra taty aoriana, vao nisy hafatra tonga indray taty amiko avy Aminy. Ka toy izao no voasoratra ao "ay tsy maninona izany fa aleo izaho no hiharitra rehefa izay no mety fa iangaviko Aminao fotsiny hoe aza ravaina ilay finanamantsika hatrizay dia tsy maninona raha hampakivy ahy aza io fa izay no izy".

Tsy mbola nahita tovolahy nanoratra toa an'io aho hatramin'izay nahitako tovolahy sy nahafantarako ny toetran'ireny, fa ity iray ity tena miavaka tena miavaka amin'ny maro,tsotra ary tsy mba mora tezitra sa sosotra akory fa nitondra tambitamby sy hafaliana eo Amiko mandrakariva. Tsy atakaloko an'i Fidy anefa izy noho i Fidy efa nosafidiako talohany.

Tsotra ihany moa ny valin-teny namaliako azy tamin'io ka nanaiky ny fangatahany aho. Ny ampitso notantaraiko an'i Santatra daholo ireo resaka rehetra noresahanay ireo ary nolazaiko azy ny hevitro mikasika ny fihetsiky Hasina hoe mbola tena tia ahy izy na dia efa nampafantarina azy aza hoe efa manana olon-tiana aho. Na dia teo aza ireny i Fidy koa tsy mba nampafantarinay ny mikasika an'i Hasina sy ny fitiavany ahy fa toa lasa tsiambaratelonay roa vavy fotsiny ilay izy. Ary manana compte 2 moa aho ka tany amin'ilay compteko faharoa no tena niresaka tamin'ny olon-tiako aho satria io no tsy fantatry Hasina.

Noho ny tonga ny fialan-tsasatra dia toy ireny niverina tamin'ny laoniny ireny ny fiainana satria toa tsy tsaroan'i Hasina akory ilay fitiavany ahy fa lasa niverina nifampiresaka izahay, toa tsy tsaroany akory angamba hoe efa manan'olon-tiana aho ka lasa indray ilay vazivazinay fahiny ambaram-pahatongan'ny andro iray izay tsy nahafahako niconnecte tamin'io compte io intsony fa nisy nibloquer ny compteko ka tsy mety voasokatro intsony mihintsy ary tsy maintsy ilay compteko faharoany no nampiasaiko ary nandefasako fanasana tamin'io i Hasina ka nanaiky. Gaga ihany anefa izy noho ny nahafantatra fa hoe bloquer ny compteko 1 ary manana compte faharoany koa aho. Ka velom-panontaniana tamin'io compteko faharoany io izy ka toy izao indray ilay resakay teo.

- f'angaha ianao manana compte faharoa indray (satria aho efa nilaza Taminy hoe iny ihany ny compteko fa tsy manana hafa aho)

- ie efa compte nipetraka tato ito fa tsy nampiasaiko mihintsy

- ary naninona ilay comptenao taloha?

- f'angaha moa tsy hoe nipiratenla, ela ihany ange no nilaza an'izany e

- tsy mbola afaka nipirate compte aho raha tsy misy ordinateur taty

- ka tanteraka zao ny sitraponla

- tsy sitrapoko mihintsy zao satria na ny resaka piratage izany aza mbola hilavana ordinateur kanefa za mbola tsy manana.

- ay

Nahatonga ahy nanao an'io fihetsika io satria indray andro izay nanadala ahy izy hoe ao hoe mba hopirateko ny comptendry satria manko izy somary tia informatique izay ihany araka ny filazany ka teo no nahatonga ahy nanahy mafy hoe nipirater ny compteko izy.

Rehefa nandeha teo ihany ny andro, dia nisy nidentifier tany anaty publication aho, tsy iza io fa i Fidy ilay olon-tiako. Tsy niandry ela i Hasina fa tonga dia niresaka Tamiko hoe izaho hono kay efa ela no en couple tamin'io tovolahy io. Tsy haiko izay nahazo ahy fa mbola nanda azy aho hoe vao haingana aho no en couple Taminy fa tsy ela be izany. Tsy nitohy ny resaka teo fa nijanona toy ny tsy nisy. Tsy haiko hoe naninona fa tsy nampoiziko ho hafahafa tamiko indray ilay fihetsiny taorinan'ireny resaka nifanaovanay ireny kanefa moa tsy nanao toy ny fihetsiny taloha ilay vao nahafantatra hoe nanan'olon-tiana aho dia ilay tsy nety niresaka tamiko iny. Tsy fantatro hoe inona no tiany hambara amin'ny fihetsiny ka tena nahalasa saina ahy mihintsy. Nataoko mihintsy aloha izay tsy nieritreretana an'i Hasina nandritran'iny fialan-tsasatra iny fa naleoko tena niala sasatra tokoa tsy te hieritreritra ny hiconnecte aho fa raha tsy izany dia tapitra hitako daholo ireo hafatra mipetraka ao ka mety hanahirana ahy ihany.

Noho ny tamin'ny fidirana manaraka dia nihezaka ny nifantoka tamin'ny fianarana ihany aho satria efa kilasy famaranana ary serie D no nosafidiko satria te hanao moitsabo aho noho ny fitiavako an'ity resaka manavotra olona ity. Nandeha teny ny andro nandalo teny ny volana kanefa moa mbola hitako eo foana i Hasina. Izahay sy Fidy kosa anefa dia tena lasa mpifankatia sy efa fantatry ny maro mihintsy hoe efa miaraka amin'i Fidy aho ary efa heritaona mahery izay ary ny fifandraisako tamin'i Hasina kosa toa niha-nihena andro aman'alina ka toa miha-tsy tsaroako aza izy indraindray fa dia tena niova tanteraka ny fiainako. Afa-panadinam-panjakana aho, ary afaka toy izany ihany koa i Hasina sy Lova ary i Fidy ilay olon-tiako hatramin'izao ka nanomboka teo dia nisaraka ny dia ka tsy hitako intsony i Hasina avy eo fa i Lova namany nianatra teny ankatso niaraka Tamiko sy i Fidy, ka toy izay no nahafantarako an'i Hasina ilay naniry ahy ho azy sy nampitondra tsiky kely ho ahy nandritran'ny fiarahanay nisakafo. Iny angamba no farany nahitako an'i Hasina fa tsy fantatro intsony ny fiainany taty aoriana. Tsy fantatro ilay toerana nianarany, tsy fantatro izay hataony any izao kanefa moa toa mpandalo ihany izy teo Amiko fa ny tena anjarako dia i Fidy ihany.

Fiz II - sedra irery


Mpianatra tao Ankatso aho ary teo amin'ny resaka dokotera no nosafidiko fa mbola tsy miala ato an-dohako hatrany ny hoe lasa profesora ka tafiditra soa aman-tsara teny aho. Nitohy hatrany moa ny fiarahako tamin'i Fidy nandritran'io fotoana io ka hatramin'ny fotoana izay nisarahanay. Marina izany fa nisaraka izahay taty aoriana kely noho ilay toetrany tena niova be taty aoriana. Tsy ilay Fidy fantatro taloha intsony no hitako sy tsapako ankehitriny fa lasa mpisotrosotro, mpifokafoka, tena niova tanteraka mihintsy e. Na izaho aza lasa toa tsy fantany na tsaroany akory ny fisiako ka naleoko izy nialako fa satria diso variana amin'ny rendrarendra loatra ary nalako tsy ho namako anaty facebook intsony izy. I Santatra raha teo koa nanampy ahy sy nanoro hevitra ahy amin'ny fomba ialako lavitra azy sy tsy hafantarako azy intsony mihintsy. Tsy ampy 1 volana taorinan'ny nisarahanay anefa dia hitako miaraka amin'ny vehivavy hafa izy ary ny tena tsy nampoiziko dia noho io nampivarina azy tany amin'ny rendrarendra maro samihafa. Efa 3 volana izay ireo no niaraka hoy ilay naman'ny Santatra iray izay ka teo aho vao tonga saina hoe hay efa 3 volana izay i Fidy no nampirafy ahy sy nanao an'io rendrarendram-piainana io niaraka tamin'io vehivavy io. Tsy nampaninona ahy anefa izany satria koa izahay efa nisaraka sady efa tsy ilay olon-tiako taloha ilay fantatro intsony io. Tokan-tena toy ny tovovavy sasany aho nanomboka teo. Tsy manan'olon-tiana fa irery kanefa na dia teo aza i Santatra namako dia efa manan'olon-tiany koa izy ka tsy afaka niaraka Tamiko firy intsony. Tsy nampanary toky ahy izany hoe tokan-tena izany fa mbola teo ny Ray aman-dreniko nanampy ahy na dia mbola tezitra tamiko noho ny toetran'i Fidy taty aoriana aza i dadanay. Fa tsy nampaninona azy aza ny nahare hoe nisaraka izahay, ka nampiverina azy amin'ny toetrany taloha ilay tsotra lalandava. Izao angamba no anjaram-pitiavako izao angamba no lahatra. Tsy nataoko nisakana ny fianarako anefa izany fa vao maika aza aho nanohy ny fianarako aho. Efa taona lasa aho izay no nianatra ny hanao dokotera. Ity ny taona farany ka nahazo master one aho tamin'ity taona ity ary tafiditra ho dokoteram-panjakana sady efa nanaraka stage ihany mantsy aho tamin'ity taona ity no nianatra ka azoko ihany ilay diplaoma ilaiko sy ny asa tiako hatao. Faly ery ny ray aman-dreniko nahare izany vaovao mahafaly izany ka nanaovanay fety mihintsy izany. Mbola tsy dia tena tiako loatra anefa ny hijanona amin'io marim-pahaizana io fa naleoko nitarina hatrany izany ka sady nanohy ny fianarako aho no nitsabo an'ireo marary madinika teo amin'n toeram-pitsaboana nianarako. Sendran'ny teny an-dalana andeha hiasa niaraka tamin'ireo mpiara-miasa amiko aho no nahita an'i Fidy lasa mpirenireny eny an-dalambe eny la tohina ihany ny foko nahatazana azy kanefa moa inona moa no azoko atao fa efa safidiny izao.

Indray andro raha sendra mbola tao am-piasana iny aho no nahita an'i Lova ilay naman'i Hasina iny, izay efa lasa web developpeur professionnel ary tonga tao amin'ily tobim-pahasalamana niasako izy fa toa  hoe nirahin'ny lehibeany ho aho izy satria te hamorona tranonkala 2 lehibe ny lehibeanay, ny iray site internet local izany hoe ny mpiasa ao Aminy ihany no mahazo alalana mijey an'io, ny iray kosa site internet natao ho an'ny rehetra. Ka nifanena tao izahay ary tafaresaka nandritra ny fotoana maharitra.

-manahoana ianao dokotera, hoy izy niarahaba ahy

- manahoana ianao,inona no azo atao anao izay. Tsy mbola fantatro tsara hoe i Lova io noho izahay tsy nifankahita nandritra ny fotoana naharitra kanefa kosa mbola tadidiny ihany aho. Toy izao ny tohin'ilay resaka

- dokotera Rindra moa ianao

- ie fa ahoana no nahafataranao ny anarako.

Nitsiky kely izy fa tsy nilaza na namaly ny valin-teniko akory

- fa iza kay moa ianao azafady, hoy ihany aho niteny Taminy

- tena tsy fantatrao mihintsy angaha aho, Lova ihany ty

- ay ve Lova e, fa inona no ataonao aty, f'angaha ianao marary

-a a a ka nisy asa nataoko taty ka ,zay no nahatonga ahy aty.

-zany ve fa inona marina moa ny asanao ty e

- ny asako amin'izao ve? Web developpeur aho zao, dia ny sefonareo no niantso ahy fa hametraka site internet mikasika ny tobim-pahasalamana 2 izy ka nanao fifanarahana niaraka Taminy no nataoko taty.

-ay ve e, andao aloha atsy ivelany atsy no miresaka fa otran'ny hafahafa be ilay eto am-povoan-trano eto sady hitady toerana isakafoanana

- marina tokoa zany, sady efa atoandro be koa ilay andro ko,lera fisakafoanana

- andao ary e

-ary nanao ahoana ianareo sy Fidy any, tsy efa hivady ve nareo zany

- f'angaha tsy fantatrao hoe efa nisaraka izahay ilay mbola tany amin'ny oniversité iny

- zany ve fa nisy inona, fa naninona ianareo nisaraka

-  ao fa tantaraiko anao, dia notantaraiko azy ny antony nisarahanay, ny toetrany sy ny adalany rehetra.

-hay ve izany ny toetran'iny e, soa ihany zany ianao fa mbola tsy nanambady azy raha toy izany ny ataony.

- fa soa ihany ary fa fantatro dieny izao ilay toetrany, fa mba aiza marina oa le namanao iny e, tsy hitako intsony mihintsy manko izy taorinan'ny bac iny sady otrany betsaka koa ny namako ao anaty fb ao dia tsy tazako izy rehefa miconnecte aho

- i Hasina ve, ay moa tsy nolazaiko anao taorinan'iny bac iny hoe vao afaka bac lery dia tsy nieritreritra ny hianatra amin'ny oniversite fa naleony aloha nanaraka formation enim-bolana ny resaka rédacteur web tery Ambohijatovo dia avy eo izy lasa nanao formation ana sceniariste tany ivelany tany dia lasa miasa any izy izao.

- zany ve, fa maninona ary izany tsy fantatro nandritra izay fotoana maharitra izay.

- ka satria izy nilaza Tamiko hoe tsy azo lazaina Aminao ny lalan-kalehany na ny fianarana hataony fa aleony hono tsy lazaina anao izany

- dia nafeninao Tamiko izany rehetra izany

- ie

- indrisy manko raha mba nanaiky ny hiaraka Aminy aho tamin'ireny mety ho tsara ihany ny fiainako fa tsy toy izao.

- f'angaha tsy efa safidinao ny hiaraka amin'i Fidy. Nekeny ny safidinao kanefa tsy fantatrao hoe tsy mba nanana eritreritra ny ho tia olon-kafa ankoatranao izy.

- zany ve dia mbola tia ahy ve izy hatramin'izao

-tsy fantatro fa efa nihezaka ny nanadino anao izy taty aoriana, izay no mahatonga azy tsy nilaza n'inon'inona Taminao taty aoriana.

Mbola mety ho tia ahy ve i Hasina any, nanenina ihany aho taorinan'iny nandavako azy sy nandaingako azy iny. Tena tsy mba mitovy amin'i Fidy tokoa ny toetrany fa mbola hafa. Tsy mba toy ireny olona mpirenireny ireny izy fa olona tena nifikitra tamin'ny faniriany ny ho lasa scéniariste. Noheveriko fa nofinofy am-pandriana ilay teny nolazainy Tamiko kanefa hay ilay izy tanteraka avokoa.

Andro maromaro taty aoriana, nisy tovolahy iray tonga tao amiko tao, somary mbola tanoranora izy izy no tonga tao amiko. Toa reradreraka izany ny fahitako azy tonga tao amiko taoka nanomboka teo indray ny resaka . Salama tompoko ô, hoy aho taminy

-manahoana dokotera Rindra,hoy izy namaly ahy kanefa tsy Rindra no anarana noraisiko fa Malala ka nampanotany ahy hoe iza indray ity tovolahy botabota sy mahafantatra ahy ity?

-I Hasina ihany ty, hoy izy nanohy ny teniny

Taitra sy talanjona aho raha vao nahare fa i Hasina kanefa efa saika tsy nino azy aho

- Hasina? Le niara-nisakafo tamiko fahiny ve?

-izy indrindra

- ary ahoana ny nahafantaranao hoe ato za no miasa

- ka tonga teto aho Madagasikara aho tamin'ny herinandro dia i Lova ihany no nampilazaiko an'io fiverenako io dia ny ray aman-dreniko, ka izy no niteny ana hoe enao lasa dokotera aty dia nataoko izay hatongavana aty hahitana anao

-zany ve, tena tampoka tamiko izao, fa tsy marary izany ianao io

- ie fa somary reradreraky ny asa fotsiny

- zany ve dia mila fanafody sa?

- tsy ny harerahako no atongavako aty ka, fa ny hahita anao indray

- hahita ana? F'angaha ianao mbola nahatsiaro ahy foana nandritr'izay fotoana elabe izay

- ie mbola nahatsiaro anao foana aho

- tsy nampoiziko, raha ireny zavatra nataoko anao fahiny ireny dia mbola niverina noho ny amiko ihany ianao?

- tsy ny zavatra nataonao no antony hiverenako fa ilay toetranao mbola mifono fahendrena

- feno fahendrena ahoana? Za aza nandainga sy namitaka anao foana no nataoko ko

- efa fantatro, kanefa koa niteny tamiko i Lova hoe lasa maditra be sy mirenireny eny an-dalambe ilay olon-tianao

- efa tsy olon-tiako intsony iny efa nisaraka zay

- fa naninona ary enao tsy niaraka taminy nirenireny toy ny fiarahanao taminy taloha

- ka satria za mbola misy nofinofy tanterahina ka aleoko tsy olona mpirenireny sy tsy misy asa no ho lasa vadiko

-izay ilay fahendrena nanananao tao Aminao raha tianao fantatra

Tsy tafateny intsony aho fa tena matotra loatra ilay firesaky Hasina teto, tena tsapako tokoa fa tsy mba naniry ahy hijaly i Hasina ka naleony aloha nahafantatra hoe voadona tany ho any aho vao niverina izy. 

- raha ny ratsy nataoko taminao izay aloha tsy tokony hiverina mihintsy ianao

-fa mbola tafaverina aho satria koa mba te hakaina kely sy hanao vacance kely. Amin'ny sabotsy hariva indray aho miainga makany Frantsa fa misy film vaovao havoaka any ka mila sceniariste izy.

- i Hasina a, inona ny tokony hataoko hanadinoanao ireny ratsy vitako

- tsy haiko fa ianao no dokotera fa tsy izaho, kanefa kosa efa hadinoko ny lasa ary fiainam-baovao no entiko eto indray

- misaotra ry Hasina a, tsy mba nahita tovolahy toa anao io mihintsy aho hatramin'izay nahafantarako lehilahy

- zay aloha fa avelako hiasa enao fa mba angatavhiko Aminao fotsiny hoe andao ianao hoentiko hisakafo Amiko dia avy eo ianao ateriko any an-tranonao

- sao dia manahirana ry Hasina

- a a a tsy maninona ka, sady za koa ange nitondra fiara e

- ay raha tsy mampaninona anao ary dia rehefa avy eo e.

- zay e , dia mazoto e

-misaotra e

Tsy nampoiziko mihintsy hoe i Hasina ilay teo, nandritra izay fotoana maro izay nandritran'ny fotoana nahafahany bac ka hatramin'izao. Lasalasa saina ihany aho hoe mbola misy karazana tovolahy toy ireny kay eto ambonin'ny tany. Niandry izay niravako teo ivelan'ny toby i Hasina ka rehefa nirava aho dia lasa izy nitsena ahy sy nitondra ahy tany amin'ny fiarany. Fiara ilay avo lenta ireny no noentiny ary misy olona miaraka aminy tao, tsy iza fa ireo mpiambina azy ihany. Toa tsy mampino ahy hoe manan-karena kay i Hasina taty aoriana ka teo koa no mbola nampanotany tena ahy mihintsy izany.

- Rindra a tonga eto amin'ilay restaurant tsika

- ay, andraso ary fa ho avy aho, mbola tavela tao anaty fiara aho nandinika ny tao anatiny hoe toy izao kay ny fiainany taty aoriana.

Ny tsy nampoiziko koa dia ilay restaurant nidirako, restaurant natao ho an'ny olona mpanana ihany manko ilay restaurant. Rehefa vita ny commande dia niresaka izahay

- fa hono oa ry Hasina a , f'angaha ahazoana vola be le asanao le sceniariste io

- fa maninona?

- ka tsy izany manko fa ohatran'ny tsy nampoiziko hoe toy izao ianao ankehitriny

- tsy sceniariste ihany no asa ataoko fa sady redacteur web en ligne aho no youtubeur sy animateur ihany koa.

- dia vitanao daholo ve izany rehetra izany?

-ie misy fotoana aho manao sceniariste dia misy fotoana aho manao animateur, ohatra zao amin'ilay voice kids 2022 zao za no animateur ao satria ny tele hiasako no miorganiser azy

-hay ve e

Dia lasa nitohy teo ny resaka ka lasa varin-dresaka teo koa aho mandram-pahalanin'ny sakafoko

- Rindra a, mbola tiako ianao, ary tsy tonga taty mihintsy ao raha tsy noho ianao

- zany ve ry Hasina

- ie zany no tena antony

- Hasina a tsy hitako izay hamaliana izany teninao izany fa raha tsy namitaka anao ahodia mety ho sahy nilaza taminao

- satria ve fitaka indray mandeha monja no tsy nanekenao ny hamaly ny fitiavako anao

- ie noho izany fotsiny, menatra anao aho ry Hasina, menatra noho ny adalako

-mbola averiko aminao ihany fa efa tsy tsaroako intsony ireny lasa nataonao tamiko ireny

- raha izany ary ry Hasina dia mety sahiko ihany ny hilaza aminao fa hoento amin'izay lalana misy anao aho (izany hoe izaho koa tia anao ka manaiky ny hiara-dalana Aminao)

 Tsy nitohy intsony ny resaka teo, ny andro koa moa efa maizina raha teo ka nanatitra ahy teo anoloan'ny vavahadiko izy vao nisaraka izahay.


Nivadibadika tsy nahita tory aho nandritran'ny alina fa lasalasa saina tany Aminy any foana ka rehefa tonga ny maraina dia niantso an'i Santatra aho

-allo

-allo

- afaka miresaka

- ie fa ahoana

- tsy fantatry ndry mihintsy ny zava-nitranga omaly

- fa nisy inona aky

- hitako indray akia i Hasina omaly a, sady nasainy niara-nisakafo Taminy aho

- zany ve akia, aleo mihintsy tsika ratoandro no miresaka e.

- ay dia aiza ny fotoana

- ery amin'ilay hitely kely finanana sakafo taloha iny  e

- ay ok

Rehefa tonga ny atoandro dia niresaka izaho sy i Santatra ary nolazaiko Taminy hoe ny ampitso sabotsy no hiverina any Frantsa any izy ary hiainga sabotsy hariva hiverina any izy.

- ko maninona raha tsy aterintsika any,hoy i Santatra Tamiko, sady efa lasa mpifankatia ianareo izao

-marina mihintsy zany, aleo fa antsoiko izy dia anotaniako hoe amin'ny firy ny vol rampitso

Rehefa avy niresaka Taminy aho dia nandamina ny progrananay izaho sy i Santatra fa hanao veloma azy.

Tonga adiny iray teo Ivato teo talohan'ny vol izahay ka niandry azy teo.

Fefak'adiny taty aoriana dia tonga avy any i Hasina sy ireo rahavaviny 2 nanatitra azy. Niara-nisakafo teo Ivato moa izahay ka tafajanona farany teo izaho sy i Hasina fa ry zareo niresaka tany ambadika tany.

- andeha sahady ianao ty ry Hasina

-ie lasa sahady aho ty, fa tsy hiverina haingana aho haka anao aty

- zany ve efa tsy andriko mihintsy izay iverenanao aty ho eto anilako eto indray

- hanome tambitamby ve? Omeko fiainana milamina ianao rehefa tafaverina aho

Ka nifampisakambina teo izahay, nofihiniko mafy izy ary toa tsy nety namela azy mihintsy ny tanako satria mbola tsy fantatro hoe rahoviana izy no ho tonga eto indray. Nalahelo mafy aho kanefa vao roa andro ihany izay ny fotoana nihaonanay taorinan'ilay fihaonana taloha. Rehefa hiditra ny fiaramanidiny izy dia nitodika kely nijery anay indrindra fa izaho, nikopa-tanana aho nanaovana veloma azy teo.

Rehefa niainga ilay fiaramanidina dia latsaka ny ranomasoko, tsy tanako intsony fa toa mafy Tamiko indray ny fahitana an'i Hasina nandeha lavitra ahy indray. Tena tsy tafihetsika teo aho nandinika ilay fiaramanidina ambaram-paha-tsy ahitako izany intsony.

Nampangina ahy moa i Santatra tamin'io fotoana io satria efa tena tsy zakako intsony ilay hiala lavitra azy indray kanefa moa tsotra ihany ilay fanotaniako taminy hoe "rahoviana indray ? "

 Lasalasa saina mandritra ny fotoana maharitra aho nieritreritra foana azy. Kanefa moa nisinda ihany io alahelo io fa mbola afaka nifampiresaka foana izahay tany anaty facebook tany. Ka tsy nosy nahasaraka izahay. Efa 25 taona aho ankehitriny ary efa 2 taona aho no niasa tato amin'ity tobim-pahasalamana ity ary efa heritaona izay no niarahako tamin'i Hasina na dia mbola any ivelany ihany aza izy noho ny asa ataony any. Nisy vaovao nalefany taty Amiko indray andro izay hoe " ho avy aty gasikara izy haka ahy ho lasa vadiny,ary hiaraka aminy any."...


Fiz III - anjaram-pitia

- ho avy eo ilay hanambady anao?, hoy i dadanay

- eny ry dada a, ho avy eo izy hiseho Aminareo sy haka ahy ho vadiny

- fa otran'ny ahoana izy any, mba karazan'olona hendry sy manankatao ve?

- eny ry Dada a sady izy koa ange  mba karazan'olona ilay hoe matotra eo am-panaovan-javatra ihany e.

-ay dia rahoviana izy no ho avy eo

-amin'ny herin'ny sabotsy hono ny hiseho eto Amintsika izy

-ay mila miomana izany tsika hitsena azy a fa tena mino ve ianao fa tena hampasambatra anao izy?

- eny ry dada a, enao izany koa be fanotaniana be 

- ka tsy maintsy manatsafa kosa fa dia omena olona tsy fantatra ve ny zanako

- raha zay aloha dia marina e kanefa aleo rehefa eo izy dia miresaka tsara nareo e

- eny ary e, mahandry ny hatramin'ny tapa-bolana aho izany

-zay mihintsy


Endre izany hafaliako raha nahalala fa hody eto an-tanindrazana ihany ilay olon-tiako haka ahy ho lasa vadiny.

Na izaho aza efa tena vonona tanteraka hitsena azy eny amin'ny seranam-piaramanidina eny Ivato amin'ny fotoana hiverenany eto an-tanindrazana. Zay tokoa moa ilay hoe manan'olon-tiana koa. Manonofy azy aho rehefa alina ny andro. Mieritreritra azy rehefa atoandro ny andro, na eny an-dalana eny aza aho dia manonofy sahady ny miara-dalana Aminy

Tonga nitsena azy teny Ivato aho ny sabotsy maraina  tsy amin'ny andron'ny fisehoana akory fa mbola talohan'io. Noho ny nahita azy aho tonga dia nihazakazaka nanantona azy ary namihina azy mafy tsy te hisaraka Aminy tokoa, ary avy eo nifanoroka teo imasom-bahoaka teo. Izay tokoa ilay jambenan'ny fitiavana,efa ela tsy nihaonana tokoa moa dia izay no porofo hilazana fa hoe na dia nifanalavitra nandritra ny fotoana maharitra aza dia mbola mpifankatia tokoa ary tsy mba nifankafoy.

-azafady ô afaka atao amin'ny manaraka ve ny tohin'ity ataonareo ity fa efa miandry ny any an-tanana ô, hoy i Lova taminay

-tsy misy manaraka intsony fa aleo vitaina zao ty zavatra ty, hoy i Hasina namaly azy.

Tena tsy voasaraka intsony izahay teo raha tsy minitra vitsy taty aoriana. I Lova kosa nandritra izany dia laozany naka sary anay nifanoroka teo satria efa fantatry Lova fa Youtubeur efa tena henjana i Hasina ka noararaotiny nalaina sary izahay roa ka nomenyan'i Hasina hoe mba ataony ho toy ny vlog kely ao amin'ny " chaine youtube"ny. Tsy nampaninona anay anefa izany fa efa mpifankatia tsy azo afenina eo anatrehan'ny tontolo izahay. Ny ho vadiko raha teo koa efa sady animateur anaty tele moa koa sady rédacteur web koa. Hafaliana tsy omby tratra ny nivoahanay teo amin'ny seranam-piaramanidina  nihazo ny fiarany nitondra anay. Tao anaty fiara moa i Hasina dia nanararaotra nanao video iray niaraka tamiko mikasika ny fiainanay roa nandritra izay fotoana elaela tsy nihaonanay izay ka nalefanay tany anaty yputube tany ilay izy fa ilay nalain'i Lova iny kosa mbola notazominay fa hoe rehefa vita ny mariazy zay vao avoaka ilay video izay satria ilay mariazy mihintsy no aseho any amin'ilay video halefa anaty youtube any.

Toy ireny zaza vao miala sakana ireny izahay tao anaty fiara ka tsy hita intsony izay hilazana hoe efa lehibe anga ireto olona ireto fa lasa nisangisangy be diso tafahoatra. Tsy niandry ela fa tonga dia fety be ny tao an-trano noho io fiverenany io ka tratra hariva be tany aho. Tsy navelan'i Hasina hody irery tany an-trano izahay noho ilay andro efa hariva fa nasainy noentiny saoferany hody any an-tranonay izahay ka tafody soa aman-tsara ihany. Izaho moa tany amin'ny ray aman-dreniko no nody ka tazan'ny dadanay ilay fiara nanatitra ahy.

_ iny nitondra anao iny ve le izy?, hoy i dadanay nanotany ahy

_ a a a ka soferany iny fa tsy izy zany ka.

_ ay, averiko fa izy koa le iz ko le teo ko

Efa tsy andriny mihintsy ny ahitana an'i Hasina fa hoe io no hivady Amiko raha notantaraiko mikasika ny fiainany amin'izao sy ny asany any ampitan-dranomasina any. 

Tonga ary ty ilay fotoana lehibe, mbola vao fanombohany fotsiny moa ity fotoana ity satria tanterahina amin'io ny fisehoana voalohany ka ny herinandro aorinan'io ihany dia efa hatao ny fangatahana sy ny vodiondry. Ka toy izao ny resaka teo.

_ manahoana ianao ry dadan'i Rindra

_ salama tsara fa misaotra, ianao moa ilay hoe Hasina

_ eny ry dadan'i Rindra izaho ilay izy

_ay mandrosoa dia maka aloha toerana fa andeha hiantso an'ny vadiko aho, avelako eo aloha ianareo roa kely.

(Afaka kelikely)

_ ay efa ato ianao,hoy ny reniko avy any

_ eny ry maman'i Rindra a efa ato aho fa manahoana aloha ianao

_ salama tsara fa misaotra fa ianao no manahoana

_ salama tsara koa aho io tonga aty io

_ eny ary mahazoa toerana dia atombontsika ny resaka

_ eny ary , hoy i Hasina namaly azy

Tsy nisy kabary lava be manahoana moa teo fa tonga dia novantanina avy hatrany ka toy izao ny tohin'ny resaka

_ ya dia inona marina moa izany no tena anton-dianao aty io hoy i dadanay nanomboka ny resaka.

_ tsy izany ry dadan'i Rindra fa nisy voninkazo nivelatra sy namiratra tato aminareo tato, voninkazo nampitsiry ilay fitiavako, vonikazo namelatra ho an'ny fiainako dia tsy iza izany fa i Rindra zanakareo kanefa moa tsy dia tena azonay atao loatra izany hoe manafin-javatra amin'ny ray aman-dreny izany ka izany indrindra no isehoako am-pahibemaso eto Aminareo sy hilazako Aminareo mivantana hoe tiako io zanakareo vavy io ary iriako mafy ny hampasambatra azy eto anilako eto.

Hitako tena matotra be i Hasina niteny izany teny izany tany amin'ireo Ray aman-dreniko ary tena tsapako fa tena amin'ny fony tokoa no hilazany izany na ny raiko aza tena talanjona nahare io teniny io.

Tsotra dia tsotra moa ny vali-tenin’ny ray aman-dreniko teo ary i dadanay no nitondra ny teny teto


_ tsy hanalava resaka eto aho fa rehefa  nifandinika izahay mivady dia tsy mba karazan’olona hoe hampijaly na hampahory ny zanakay ianao fa vao maika aza hampasambatra azy no tanjonao ary efa nolazainy anay raha teo ko fa tena tsy nahafoy azy ianao. Omenay mivady ny tso-drano ianareo mba ho tojo amin’ny fanirianareo ka ho tokantrano soa sy feno fiadanana ny tokatranonareo.

_ misaotra ry papa sy maman a, hoy aho namaly azy ireo

_ tsy mendrika ny hanaovana fety ve izany e, andao tonga dia hividy zava-pisotro sy tsakitsaky madinidinika e. Hoy i dadanay nanohy ny resaka

_ eny oa e marina tokoa zany, hoy aho nanohy ny teniny


Ka rehefa iny saika handeha hividy iny mihintsy no niteny i Hasina hoe izy koa efa nitondra tsakitsaky sy zava-pisotro mangatsiaka tsara, ny andro raha teo koa moa mafana.

_Efa nanomana tsakitsaky kely koa za, hoy i Hasina Taminay.

_ ay mety zany ka , hoy i dadanay

_  sady efa ho avy eo zao i Lova sy Santatra, hoy aho tamin'izy ireo

_ f'angaha izy nantsoinareo? Hoy i dadanay

_ ie , sady zay ko ange efa ela tsy nihaonana e, hoy ihany aho

_ mety zay angamba ry zareo, hoy i Hasina taminay

_ ay andraso fa sokafako zany, hoy i Dadanay tamin'io.

Nony afaka kelikely dia iny tamy niditra tao an-trano iny izy roa kely ary gaga izahay fa toa nifampitantana toy ireny mpifankatia ireny koa izy roa kely avy any.

_ manahoana nareo roa, hoy i Santatra avy any.

_ manahoana nareo any, hoy i Hasina namaly azy, vaovaonareo elaela tsy hita zay.

_ zao fety zao no voalohany e, rahoviana zany zao nareo no hanao ny fangatahana sy ny vodiondry

_ mety amin'ny tapa-bolana angamba fa za manko efa tena naka congée elaela hijanonana eto Madagasikara sady afaka miaraka tsara zay zao moa koa moa zaho afaka manao an'ny asako sasany fa le 1 ihany no tsy maintsy ataoko any.

_ ay mety zan ka, sa ahoana ry Santatra

_ tena mety zany ka, ny antsika sy ianao koa ve tsy tokony hatao e

_ zany ve, efa ho avy ka.

_ ay ve nareo koa efa...

_ ie efa heritaona mahery kely zay

_ zany a tena tsy fantatray ndray zany a 

_ efa hanomana ny anay ko zay ka.

_ zany ve tsara zany ka , efa manantena ny fanasana avy aminareo sahady zany a.

_ ny anareo aloha ataovy e fa ny anay manaraka eo ihany. Sa ahoana akia

_ hita oa ilay antsika aloha vitaina e fa reo manaraka eo ihany.


Toy izany no nitrangan'ilay fisehoana nataony tamin'io. Tsy niroso tamin'ny soratra sy vodiondry avy hatrany anefa izahay fa naleonay aloha nampiaraka toy ireny mmifankatia rehetra ireny teny an-dalana teny.

Indray andro anefa raha mbola ilay notsangatsangana teny ho eny iny izahay dia nifankahita tampoka tamin'i Fidy izahay roa ary tsy dia azo lazaina ho olona faly no nahitana ahy teo fa toa nitsory tamiko indray ilay hatezerana nanaovan'i Fidy ahy tamin'izay mbola niaraka fahiny. Noho ny nanantona teo aminay izy dia tonga dia fantatry Hasina hoe Fidy io.

_ Fidy inona no ataonao aty, hoy i Hasina nanotany azy

_ hiresaka amin'i Rindra vetivetika aho, hoy izy namaly azy

_ hiresaka amiko ahoana indray e, efa betsaka izay fotoana nampijalianao ahy izay, hoy aho tezitra Taminy.

_ ka izay mihintsy ange no antony hiresahako aminao e, hoy izy namaly ahy

_ antony hiresahanao amiko ahoana, raha haka ny foko hiverina any no tianao hatongavanao a, tsy azonao intsony io fa efa i Hasina no tompony, hoy aho mbola tena anatin'ny hatezerana lalina tokoa.

_ efa fantatro hoe miaraka ianareo sy i Hasina kanefa tsy dia hoe te hanadala anareo izay no hatongavako eto.

_ fa inona, hoy i Hasina gaga Tamin'ilay teniny teo.

_ tiako ho fantatrao ny antony nahatonga ahy lasa mpisotro toaka sy tsy nahafantatra anao firy tamin'io, hoy i Fidy namaly anay.

_ a a a efa ampy izay, tsy tiako ho fantatra intsony izay zavatra holazainao eo, voy aho namaly azy.

_ tantarao, hoy i Hasina niteny Taminy.

_ fa tantaraina ahoana koa e, tsy efa reny ve no nataony ana dia mbola hihaino azy eto ndray tsika e, hoy aho tamin'i Hasina

_ misy antony matoa izy sahy nanantona antsika avy hatrany na dia fantany aza fa efa hivady isika, ary ianao aza tezitra aminy izany, hoy i Hasina Tamiko.

_ efa betsaka ange izay zavatra nanaovany ahy izay e, hoy ihany aho tamin'i Hasina

_ efa fantatro daholo ny nataony anao fa mba henoy kely fotsiny izy na dia mafy taminao aza izany, hoy i Hasina Tamiko.


Tsy nanda ny tenin'i Hasina aho fa nekeko tsotra izao na dia tsy tiako intsony aza i Fidy.


_ teneno amin'izay zay tianao tenenina, hoy i Hasina Taminy.

_ zao ry izy roa a, henoy tsara ty tantara fa izao no nitranga teo.

Fony tsika sy Rindra ilay niaraka fahiny iny nohon'ny nolazaiko an'ny papanay toa tsy mety nanaiky izy hoe ianao no lasa ho vadiko. Fijaliana ho ahy andro aman'alina ilay lazainy tamiko foana hoe tsy maintsy misaraka tsika sy ianao. Ka efa fantatro hoe iny zany ilay fiarahantsika farany fa mety tsy afaka miaraka intsony isika satria tena mafy Tamiko ilay nanaovan'ny papanay ahy. Ka naleoko niara-nisotrosotro tamin'ireo namako toy izay niaraka taminao fa izay no vahaolana farany nialako an'io nanaovan'ny papanay ahy io.

_ fa maninona anefa izy no tsy nanaiky ny fiarahantsika e ? Hoy aho nanontany azy

_ satria hono ianao tsy ilay karazana tovovavy tsy tiany hiaraka hilevina Aminy rehefa maty izy, hoy i Fidy namaky ahy.


Nalahelo sy latsa-dranomaso aho teo fa tsy nampoiziko ho izany mihintsy no nitranga tamin'ireny. Kanefa lasa nampanotany tena ahy hoe maninona i Fidy tsy mba niteny ahy izany tamin'ireny fotoana ireny fa notazominy samirery.

_ dia izany zany no antony niarahanao tamin'iny vehivavy iny ? Hoy ihany aho nanotany.

_ i Anjara ve ? Fony isika ilay nisaraka iny dia i Anjara no nanampy ahy hiala haingana tamin'ny adin-tsaiko sy ny fisotroko.

_ ary maninona ianao tsy nilaza izany Tamiko tamin'ireny fotoana ireny?

_ satria noho ny efa mafy tamiko ilay tenin'ny papako, dia naleoko nitady fomba haingana mba hialanao amiko, ary tsy te hampafantatra anao aho hoe aleo isika hisaraka fa tsy mety amiko intsony ilay miaraka amin-dry.

_ nefa ianao nandatsaka ny ranomasoko, tianao ny hampasambatra ahy nefa ianao nandatsaka ny ranomasoko.

_ miala tsiny aho ry Rindra a, tsy tokony nanao an'ireny mihintsy aho kaneffa tsy nisy hevitra hafa ankoatran'izay.


Tsy nahatafateny intsony aho fa nandinika teo hoe maninona ary i Fidy nanao an'izany Tamiko, tsy nampoiziko mihintsy.

_ mangatam-pamelana any Aminao aho ry Rindra a, fa tsy fanahiniako mihintsy ilay hanary anao amin'izao.

_ za koa ry Fidy mifona Aminao tamin'ilay toetrako teo fa tena tsy fantatro mihintsy hie toy izany kay no nahazo anao tamin'ireny.

Tena soa ihany i Hasina fa teo raha tsy izy mantsy dia tsy nahafantatra ny marina mihintsy aho.

_ izaho sy Hasina zao efa miaraka ary efa hivady mihintsy aza ka tsy afaka ny hiverina Aminao intsony aho.

_ za ange efa niteny teo hoe tsy hanadala anareo izany aho fa zarako aza ianao efa nahazo ny tena olona mahavita hampasambatra anao. Sady tsy efa amin'ny heeinandro ny anareo ny fanambadiana ?

_ ie, efa amin'ny herinandro mihintsy, hoy i Hasina namaly azy.

_ zay aloha zany fa aleoko amin'izay hiala fa tsy te ho be resaka aminareo eto , hoy i Fidy taminay.

Tsy nanaiky moramora an'izany anefa i Hasina fa nasainy nijanona niaraka taminay teo ihany izy satria mbola tian'i Hasina ho  fantatra bebe kokoa ny mikasika ny fiainany taty aorinan'io.

Fantatro amin'izay taorinan'io raha araky ny fitantarany fa tsy tian'ny dadany mihintsy ny hoe hanana vinanto avy amin'ny mpifanohitra Aminy. Tsy fantatray marina ny zava-nitranga nahatonga io fanoherana teo amin'ny ray aman-dreninay sy i Fidy io.

Gaga ihany koa i Hasina nahare fa ny dadan'i Fidy no nampisaraka azy roa. Efa manan'olon-tiana hafa i Fidy ary rédacteur any amina fanaovan-gazety iray teto Antananarivo izy izao.

Efa manana ny anjarany koa izy fa tsy natao hiverina amin'ireny lasa ireny intsony izaho sy izy.

Ka tsotra be moa ny nataon'i Hasina teo satria koa mba tiany ho hita izy roa ireo dia nomeny fanasana tamin'ny mariazinay i Fidy ary nilaza izy fa ho avy eo amin'io.

Lasa niverina ho namako tsotra i Fidy fa tsy manam-pitiavana azy intsony aho, efa niova ilay fiainana nanomboka teo ka lasa fiainam-baovao hafa mihintsy no nihainanay.Fiz IV Fiainam-baovao

Tonga ity ilay niandrasana, tonga tokoa ity fotoana hivadiako amin'i Hasina. Hafaliana tsy omby tratra no mameno ny foko teo satria hivady izahay sy i Hasina. Efa tsy andriko mihintsy izay hiomanana haingana hamonjy ny olon-tiako any am-piangonana. Kanefa moa androany koa aho no hisaraka amin'ny ray aman-dreniko satria hanaraka ny vadiko amin'izay aho. Nalahelo ihany aho na dia teo aza ny hafaliana mbola maloka amiko ihany izany hoe hisaraka izany. Ka rehefa hitan'ny dadanay aho hoe malahelo ihany na dia efa hanambady aza dia tonga teo izy nampionona ahy.

_ Rindra a, aza malahelo toa an'io ianao. Fa zay roa ange mbola eto ihany e.

_ tena tsy aiko izay mahazo ahy ry dada a, fa lasa malahelo anareo tampoka zany za, toa ireny te hitomany ireny mihintsy

_ mbola hiaona foana isika fa aza malahelo izany fa za sy neninao ange tsy maintsy mbola hohitanao foana e sady zay ko tsy maintsy mbola eto foana.

_ tena izay izany tsika vao tena hifanalavitra fa rampitso ihany izaho i Hasina no hanainga hakany an-dafy, ny asako eto gasikara ajaniko fa any indray za no miasa.

_ andao amin'izay andeha fa taraiky aty tsika.

_ ie sady za koa efa vonona.


Vao tafatsangana aho dia tonga dia nofihiniko mafy ny raiko saika tsy nety niala teo intsony, teo vao tena latsaka ny ranomasoko tsy voatanako intsony...

Nandeha izahay ka noho ny tonga tao am-piangonana dia nofafako moramora ihany ilay alahelo nibahana ahy tao anatiko fa nototofako tsiky satria hiaona amin'ilay vadiko amin'izao.

Rehefa nahita an'i Hasina aho dia nandao ahy moramora ilay alahelo madinidinika ka nivadika ho hafaliana tanteraka.

Natao ny fanambadiana ka rehefa teo amin'ny fanolorana ny peratra dia nitodika tany amin'ny dadanay aloha izaho ka nitsiky kely taminy vao nampiditra ny peratra teo an-tanan'i Hasina vadiko.

Rehefa vuta iny ny tao am-piangonana dia ilay teny an-dalana namonjy ny trano hanaovana ny lanonana iny izahay no niresaka tamin'i Hasina aho.

_ tsy nampoiziko mihintsy ange ry Hasina hoe nalahelo tampoka an'ny dadanay sy mamanay za tamin'ny maraina e

_zany ve? Za angamba efa zatra satria zay efa ela no nisaraka, fa tamin'ny voalohany ihany za no tsy nahantanty

_ tena malahelo ihany za hoe hifanalavitra loatra Aminy.

_ na mifanalavitra aza dia mbola afaka miresaka foana ihany ka

_ mbola mety kokoa ny miresaka Aminy direct toy izay hoe ampiasa ireo réseau social

_ raha zay aloha dia marina e fa tsy aleo ve aloha zany hajanona kely fa efa tonga tsika zany sady efa miandry antsika ao zay ny fianakaviana sy ny namana rehetra.

_ andao ary hivoaka ato amin'izay ko.


Rehefa nivoaka izahay ka nanantona ny varavarana mba hampandroso ny vahiny, miatomboka tamin'y ray aman-dreninay ka nitohy teny ihany ary iny tamy iny i Lova sy i Santatra  ary tao aorinany i Fidy sy i Anjara, ilay olon-tiany ankehitriny.

Nataonay sy i Hasina fanahiniana niray latabatra moa izy ireo tamin'io. Rehefa ilay tafiditra iny daholo ny olona dia tamin'ny alalan'ny fandihy Malagasy moa no nidiranay roa naka toerana teo. Tsy anaovako tantara lava be moa io fanambadianay roa io fa ny fantatra fotsiny dia tena nanala azy mihintsy izahay taorinan'ireny sedram-pitia maro nahazo anay ireny hatramin'izay ka hatramin'izao

Toy izany ilay tantaram-pitiavako fony aho 16 taona mandrak'ankehitriny.

I Santatra sy i Lova moa dia efa nivady tao aorinanay ary toy izany koa i Fidy sy i Anjara. Samy nanome fanasana anay daholo izy roa ireo. Ka in-droa tonga teto Madagasikara izany izahay nanatrika ny fanambadiana fa efa samy miasa any ivelany avokoa.

Toy izany tokoa no farany, nahazo ilay tokan'ny foko aho nahazo ilay tokan'ny aiko ary ity no diariko farany ny amin'ny sedram-pitia.

Rindra


Vita tompoko